Länsstyrelsen sa ja till att ta bort fyra träd – och plantera sex nya

Den 13 maj sa länsstyrelsen ja till Eslövs ansökan om att ta ner fyra träd på Stora torg. Beslutet innebär också att de gamla träden ska ersättas med sex nya.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Träd som växer i en allé omfattas av lagen om biotopskydd, som är till för att värna omgivningar med särskilt skyddsvärda växt- eller djursamhällen. Två av träden på Stora torg har dock rötter som har växt in i VA- och elledningar under mark. Ledningarna behöver bytas och träden måste då tas ner. De andra två träden är planterade i en upphöjd planteringslåda och har för litet rotsystem för att klara en omplantering i samband med ombyggnaden av torget.

Biologisk vinst med nya träd

Eftersom träden fortfarande är unga och dessutom står illa till, menar länsstyrelsen att det kan vara en biologisk vinst med att ersätta dem med nya träd. Länsstyrelsen beviljar därför dispens från biotopskydds­bestämmelserna i miljöbalken.

Dispensen kommer med flera villkor, bland annat ska de träd som tas bort ersättas med minst sex lövträd. Stammarna på de nya träden ska ha en omkrets på minst 18–20 centimeter och träden ska ha bevattningspåsar under de fem första åren.

Ursprungligen krävde dispensen också att de nya träden skulle vara ”av inhemsk art”. Efter kontakt med trädexperter vill Eslövs kommun dock ändra denna del av beslutet, eftersom det finns andra trädarter som är bättre lämpade för de förhållanden som råder kring torget.

Den 24 maj svarade länsstyrelsen ja på denna begäran. Träden kan därmed som planerat ersättas med två stycken rödek, två smalbladig ask, en robinia och en ginkgo.

Så här ska vi ersätta de träd som behöver tas bort på Stora torg: 1. Två rödekar, som kompletterar befintliga alléer på torget (markerade med pilar). 2. Två stycken smalbladig ask, som kompletterar befintlig alléer (markerade med pilar) söderut på Södergatan. 3. En robinia, som kompletterar trädet väster om nummer 3 (markerat med X) i korsningen Södergatan/ Bryggaregatan. 4. En ginkgo på södra delen av torget.

Länsstyrelsens ursprungliga beslut finns här.

Länsstyrelsens beslut om ändring finns här.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window