Ombyggnaden är ett stort projekt också under mark

När Stora torg och de omgivande gatorna byggs om, är arbetena under mark nästan lika viktiga som de synliga förändringarna i marknivå. Och det är många som ska samsas innan Stora torg kan få sitt nya ansikte: VA Syd ska modernisera vatten- och avloppsnäten. Kraftringen ansvarar för fjärrvärme, el och en del av bredbandsnäten. Telia har ett eget bredbandsnät och dessutom det gamla telenätets kopparledningar. Genom att samordna arbetena sparar man pengar och minskar behovet av nya, stora ingrepp inom bara några år.

VA Syd en nyckelroll, eftersom de förser oss med dricksvatten och tar hand om vårt avloppsvatten. Följande delar ingår i deras planer:

  • Ersätta och ändra sträckning på den dagvattenledning som i dag går diagonalt över torget, ungefär från fontänen och upp till trafikljuset.
  • Byta ut dricksvattenledningen längs Öster- och Västergatan, ungefär från bron i öster och ner till Kanalgatan i väster. Samtidigt ökar man dimensionen och gör systemet för vattenförsörjning mer robust.
  • Byta ut alla de avloppsledningar som går från fastigheterna och ut till den stora avloppsledningen under Öster- och Västergatan.
  • Renovera hela den avloppsledning som går djupt under Öster- och Västergatan genom att infordra den med en ”strumpa” av glasfiber. I princip fungerar det på samma sätt som när man relinar ledningarna i badrum. Avloppsledningen under Västergatan i Eslöv har dock en innerdiameter på en hel meter och ligger ner till 5,5 meter djupt. Längs Östergatan är ledningen något mindre och har en äggformad profil, vilket kan vara bra i vissa sammanhang för att minska underhållsarbete.
  • Uppdatera/förnya övriga dricksvatten- och avloppsledningar där man ser ett behov av det.

El-, fiber- och telefonkablar samt fjäärvärmeledningar

– En del av våra elkablar är från 1950-talet har sedan länge passerat sina bäst före-datum, säger Per Amylon som är utredningsingenjör på Kraftringen. Dessutom har samhället och behoven förändrats oerhört mycket de senaste decennierna, så när Stora tog nu byggs om får även vi ett gyllene tillfälle att modernisera viktiga delar av elnätet.

Kraftringen kommer därför dels att flytta den underjordiska transformatorstation som i dag finns där Västergatan korsar Kanalgatan, dels att byta ut den högspänningskabel som går till den andra transformatorstationen i området: i korsningen Östergatan/Bastugatan. Därifrån går också lågspänningsledningar till ett antal kabelskåp på alla sidor av torget. Dessa ska också bytas ut.

Sammanlagt handlar det om 2,2 kilometer elkabel och sex kabelskåp som ska bytas ut.

När det gäller fiberkablarna för bredband är dessa av naturliga skäl av nyare datum. Här handlar det snarare om att förstärka de befintliga näten och att förbereda området för ytterligare utbyggnad framöver.

Flera arbeten på Östergatan

Fjärrvärmeledningen under Östergatan/Västergatan är från 1985 och börjar bli mogen för modernisering. För att slippa stänga av den befintliga ledningen under ombyggnaden kommer man att lägga nya fjärrvärmerör bredvid de gamla. Den sträcka som berörs av ombyggnaden kring torget är 200 meter lång.

Nyligen förnyades för övrigt samma fjärrvärmeledning i höjd med den nya Carl Engström-skolan. Snart inleds också ett annat projekt på samma ställe för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Även detta kommer tyvärr att medföra avstängningar och trafikomledningar, men startdatum är ännu inte bestämt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window