Frågor och svar

Stora torg är stadens naturliga hjärta och ska vara en plats för folkliv och möten mellan människor i alla åldrar. Med torget i mitten ska stadskärnan fungera året runt och dygnets alla timmar. Tanken är att skapa en miljö som är grön, levande och attraktiv – en oas i staden som rymmer vatten och grönska, på samma gång som den har plats för liv och rörelse. Här kommer att finnas rum både för att sitta och njuta och för lek, torghandel och uteserveringar.

Därmed blir torget någonting annat, och mer, än en plats som man bara passerar på väg någon annanstans. Hit ska folk komma för att få en upplevelse, för att handla, äta, fika och titta på varandra. Grönska, konst, vattenspel och fina material kommer att bidra till att skapa en trivsam plats. Dessutom är ombyggnaden av torget en signal till både medborgare och besökare om att kommunen är beredd att satsa.

  • Uteserveringarna får plats även efter ombyggnaden. Målsättningen är att uteserveringarna längs Köpmansgatan och utanför Hotell Stensson ska kunna öppna redan till midsommar 2020. Om entreprenören klarar detta får de en bonus på en miljon kronor.
  • Efter ombyggnaden kommer det att finnas numrerade platser i marken där torghandlarna kan stå. Exakt hur torghandeln ska vara utformad är dock inte bestämt, och detta ingår inte i torgprojektet.
  • Efter ombyggnaden kommer det också att finnas plats för fyra så kallade foodtrucks på torget. Dessa kräver inga fasta installationer i marken, tar själva hand om sitt avfall och står bara på platsen när de har öppet. De blockerar därmed heller inte torget vid festivaler eller andra större arrangemang.

Det är tyvärr ofrånkomligt att det blir lite stökigt under ombyggnaden. Boende och verksamheter kommer att märka av det på ett eller annat sätt, men målsättningen är att det ska ske så smärtfritt som möjligt för alla.

På den här kartan finns alla allmänna parkeringsplatser, samt villkoren för dessa, utmarkerade.

Däremot tas alla ”vanliga” platser för korttidsparkering kring torget bort i samband med ombyggnaden, och de återkommer sedan inte.

På Västergatan och Östergatan rör det sig om sju stycken 10-minutersparkeringar och en 30-minutersparkering (som i dag delvis även är lastplats). Här beror förändringen på att projektet innehåller gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan, och då får parkeringsplatserna inte plats.

På Södergatan rör det sig om sex stycken 30-minutersparkeringar och fem stycken 10-minutersparkeringar. Här försvinner möjligheten till korttidsparkering eftersom gatan stängs av för privat biltrafik. Även i fortsättningen kommer det dock att finnas ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade med handikapptillstånd. Dessutom görs fyra av dagens sex 30-minutersparkeringar på Södergatan om till lastplatser för transportbilar, taxi (till exempel färdtjänst) och bussar till hotellet.

En trafikutredning som blev klar under våren 2017 ligger som grund för utformningen av Stora torg. Målsättningen är att få bra lösningar för en trygg och säker trafiksituation i centrum. Därför är svaret på frågan:  Ja, trafiken kommer att förändras. Som det ser ut nu kommer den största förändringen vara att Södergatans del förbi torget kommer att stängas för privata motorfordon, men inte för bussar, taxibilar, cyklar etcetera. Längs med Östergatan, som sedan övergår i Västergatan, kommer cykelvägar att anläggas.

Budgeten för ombyggnaden i centrum är på totalt 60 miljoner kronor. Bara att lösa trafiksituationen i centrum skulle ha kostat halva den summan, även om vi inte byggt om själva torget.

Budgeten kan jämföras med exempelvis den nya plattformen vid spår 2 på Eslövs station som kostat 27 miljoner. Vill man jämföra med vad olika former av kommunal service kostar, bör man slå ut investeringen i torget över de minst 30 år som det ska leva.

Den toalett som i dag finns på torgets norra sida har tagits bort i samband med ombyggnaden. Den kommer att ersättas med en ny, tillgänglighetsanpassad byggnad på ungefär samma ställe som tidigare.

Skulpturen Snäckfågel står i dag står vid fontänen. Vid ombyggnaden flyttas den till området med vattenkonsten i torgets nordöstra hörn, som kommer att kallas Perennparketten. Den nuvarande sockeln följer med men blir lägre än i dag.

Dessutom kommer ett nytt konstverk att placeras på torget, då Sparbanksstiftelsen Finn har donerat fem miljoner kronor till Eslövs kommun. Här finns en intervju med konstnären bakom det vinnande förslaget i konsttävlingen.

Vattenspelet blir kortare än i det ursprungliga arkitektförslaget och koncentreras till Perennparketten (se A på kartan). Även om vattnet alltså minskar i omfång, så blir vattenspelet intensivare och en större upplevelse än i ursprungsförslaget. I höjd med den nuvarande fontänen får torget också ett vattenspel i marknivå (se B på kartan). Vattenstrålarna dämpas eller stängs av när vattnet riskerar att spridas av vinden.

karta stora torg eslöv

Gatstenen på torget ersätts med marktegel.  Men det betyder inte att de gamla gatstenarna ”skrotas” eller slängs bort. Tvärtom kommer så mycket naturstensmaterial (storgatsten, smågatsten och granithällar) som möjligt att återanvändas vid ombyggnaden, till exempel på trottoarerna på Östergatan. Den sten som inte används där kommer kommunen att ta tillvara och använda på annan plats.

Vi har gjort en avvägning mellan att bygga om i mindre omgångar och att kunna jobba effektivare och på så sätt minska den totala byggtiden i centrum. En ombyggnation i mindre delar skulle betyda att mycket tid förlorades bland annat vid läggning av kablar och ledningar, då många skarvar måste göras. Det allra effektivaste sättet att bygga om hade varit helt stänga av området.

Mot den bakgrunden har den nuvarande modellen valts – för att bibehålla effektiviteten och bli klara med hela ombyggnaden tidigare och samtidigt uppfylla kravet att alla fastigheter ska vara tillgängliga under hela byggtiden.

Kommunen har förståelse för att de pågående gatuarbetena kan leda till viss olägenhet för dem som bor och verkar i området. De olägenheter som uppstår till följd av arbetena är vad kommunen bedömer inte sådana som, enligt gällande lagstiftning och praxis, skulle kunna ge rätt till ersättning.

Det kan i vissa fall finnas en möjlighet för en näringsidkare att få rätt till skadestånd på grund av inkomstförlust till följd av gatuarbeten, enligt reglering i 32 kapitlet miljöbalken. Domstolen ska alltså göra en skälighetsavvägning. Kravet ställs högre om störningen är samhällsnyttig, vilket gatuarbeten anses vara.

Den enskilde har naturligtvis möjlighet att begära skadestånd genom att lämna in en stämningsansökan till mark- och miljödomstolen

Efter dialog med näringsidkare har extra orange skyltar kommit upp som hänvisar gående och cyklister rätt. Ett antal skyltar kring byggområdet hälsar besökare välkomna och förtydligar att butiker och restauranger har öppet som vanligt. Dessa skyltar kräver polistillstånd och därför tog det lite tid innan de kom upp.

Vi beklagar att en del upplever att informationen varit bristfällig. Kommunen bjöd under hösten in näringsidkare till ett dialogmöte för att fånga upp synpunkter. Innan byggnationen drog igång gick entreprenören tillsammans med en representant för kommunen runt till berörda näringsidkare och presenterade sig, delade ut kontaktuppgifter och svarade på eventuella frågor. Entreprenören, kommunikatören och kommunens projektledare har varit i kontakt med flera näringsidkare gällande olika frågor sedan dess.

Den som har frågor eller funderingar är alltid välkommen att besöka entreprenören Älmby i deras lokal vid torget eller kontakta kommunens projektledare via mejl storatorg@eslov.se.

Varje tisdag klockan 08.30 är alla näringsidkare välkomna till Stora torg, där entreprenören Älmby ger direkt information om vad som är på gång den närmaste tiden.

Under våren har kommunen öppnat en informationslokal i Hotell Stensson. På grund av coronaviruset är den för tillfället stängd.

Stationsgränd är en smal gata. Målet med ombyggnaden är bland annat att öka tillgängligheten och tryggheten i centrum. Ett led i detta är att öka belysningen. Denna är placerad med hänsyn till ljusbild, tillgänglighet, framkomlighet och hinder i mark i form av ledningar. Vi beklagar att detta är till olägenhet för en näringsidkare men hoppas att den totala upplevelsen av den färdiga ombyggnaden ska komma många till gagn genom ökad trygghet på våra gator.

Vi deltar gärna i möten med näringen. Välkommen att ta kontakt via mejl storatorg@eslov.se. Varje tisdag klockan 08.30 är dessutom alla näringsidkare välkomna till Stora torg, där entreprenören Älmby ger direkt information om vad som är på gång den närmaste tiden.

Denna bonus är utformad för att säkerställa att ett gångstråk, från husfasaderna och åtta meter ut, längs Stora torgs östra sida (från Östergatan till Stationsgränd) och södra sida (från Södergatan till Köpmansgatan) är färdigt till midsommar 2020 – till nytta för de näringsidkare som vill ha möjlighet till uteservering.

Entreprenören har varit tydlig med att den anbudssumma de lämnade sänktes med en miljon kronor från den beräknade byggkostnaden, då de räknar med att kunna färdigställa de efterfrågade delarna till midsommar och därmed nå byggbonusen. Byggbonusen bygger på att man identifierat detta stråk som restaurangtätt och att det vore till stor nytta för verksamheterna om uteserveringar kan användas sommaren 2020.

I dagsläget (april 2020) ser entreprenören inga hinder och räknar med att vara klar med gångstråk (från husfasaderna och åtta meter ut) längs Stora torgs östra sida (från Östergatan till Stationsgränd) och södra sida (från Södergatan till Köpmansgatan) till midsommar.

Ett krav i upphandlingen är att alla fastigheter ska vara tillgängliga under hela byggtiden. Arbeten som måste utföras just utanför entréer har därför förlagts till tidiga morgnar innan berörd verksamhet öppnar.  Om man upplever att så inte är fallet så får man gärna kontakta entreprenören Älmby i deras lokal vid torget eller kontakta kommunens projektledare via mejl storatorg@eslov.se.

Avsikten med ombyggnaden som pågår är att göra stadskärnan – med Stora torg i fokus – till en plats för möten mellan människor, för upplevelser och nya intryck. Kommunen vill skapa en lugnare och tryggare centrummiljö med mer utrymme för fotgängare och cyklister ,vilket i slutändan bedöms gynna butiker, restauranger och andra verksamhetsutövare.

Vi har förståelse för att de pågående gatuarbetena kan leda till viss olägenhet för dem som bor och verkar i det berörda området. Fram till att arbetena är färdigställda är kommunen tacksam för ert tålamod och er förståelse. När väl arbetena är färdigställda hoppas vi att alla i området ska uppleva förändringarna som mycket positiva.

Efter tidigare synpunkter gällande smuts och grus som förs in i lokaler har gummimattor placerats utanför entréer till verksamheter. Dessa gummimattor sopas av varje dag av entreprenören. Vill man som verksamhetsutövare ha en gummimatta framför sin entré är man välkommen att kontakta entreprenören Älmby i deras lokal vid torget eller kontakta kommunens projektledare på mejl storatorg@eslov.se.

Vid upprättande av planen för trafikavstängning har entreprenören tagit kontakt med räddningstjänsten och har då fått information om vilka krav som ska efterlevas för tillgänglighet för räddningstjänsten. Dessa krav bevakas kontinuerligt av entreprenören. Räddningstjänsten har även blivit inbjuden till arbetsplatsbesök.

Entreprenören har blivit kontaktad gällande felriktade strålkastare och vid en storm i början av 2020 även om omkullblåsta byggstaket. Entreprenören har då omgående åkt till arbetsplatsen för att rätta till problemen. Dessa påpekanden tas tacksamt emot hos entreprenören även i fortsättningen, då entreprenören inte alltid är på plats och kan se dessa saker men gärna vill att de ska rättas till så fort problemen uppkommer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window